ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁੱਕ

ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁੱਕ: ਅੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ…

ਬੰਦ Comments 'ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁੱਕ
ਬੰਦ ਕਰੋ ਮੇਨੂ